Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ καταδικάζει το χουντικό πραξικόπημα στην Ελλάδα

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé èá ðáñïõóéáóôåß óôçí Ýêèåóç öùôïãñáößáò ôïõ ÁñéóôïôÝëç Óáññçêþóôá. ÔåôÜñôç 12 Íïåìâñßïõ 2014. ¸íá íïåñü ôáîßäé óôçí éóôïñßá ôçò óýã÷ñïíçò ÅëëÜäáò, áðü ôï 1961 ìÝ÷ñé êáé ôç ìåôáðïëßôåõóç, ìÝóá áðü ôïí öáêü ôïõ öùôïñåðüñôåñ ôïõ Associated Press ÁñéóôïôÝëç Óáññçêþóôá óôçí Ýêèåóç öùôïãñáößáò ìå ôßôëï “41ç åðÝôåéïò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ” ìå áíÝêäïôåò öùôïãñáößåò áðü ôá ãåãïíüôá åêåßíïõ ôïõ ÍïÝìâñç. Ìåôáîý ôùí ðåñßðïõ 100 öùôïãñáöéþí ðïõ èá åêôåèïýí, óõãêáôáëÝãïíôáé öùôïãñáößåò áðü ôçí âáóéëéêÞ ïéêïãÝíåéá, ôçí áðïóôáóßá, ôçí åðôáåôßá, ôéò äýï åîåãÝñóåéò óôç ÍïìéêÞ, ôçí óýëëçøç Ðáíáãïýëç ìåôÜ ôçí áðüðåéñá äïëïöïíßáò Ðáðáäüðïõëïõ, ôçí Üöéîç êáé ôçí ïñêùìïóßá ÊáñáìáíëÞ. Ôá åãêáßíéá èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôï ÓÜââáôï 15 Íïåìâñßïõ óôïí åêèåóéáêü ÷þñï ôïõ Ðáëáéïý Äçìáñ÷åßïõ ÃëõöÜäáò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÓÁÑÑÇÊÙÓÔÁÓ Á /ÓÁÑÑÇÊÙÓÔÁÓ Á

Η 21η  Απριλίου 1967 οδήγησε την Ελλάδα στην πιο σκοτεινή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της.   Η χούντα των συνταγματαρχών επέβαλε στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό το πιο στυγνό δικτατορικό καθεστώς.

Η δικτατορία κατέρρευσε υπό το βάρος των συνεπειών του δίδυμου εγκλήματος, του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής σε βάρος της Κύπρου.

Η τραγωδία της Κύπρου και το δράμα του κυπριακού λαού έμελλαν να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία στην Ελλάδα, στο λίκνο της.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ καταδικάζει για μια ακόμη φορά το χουντικό πραξικόπημα που οδήγησε την Ελλάδα στην εφτάχρονη δικτατορία και αποτίει φόρο τιμής στους ήρωες και τους αγωνιστές της αντίστασης κατά της χούντας.

Η μαύρη σελίδα της χουντικής δικτατορίας και η μεγάλη προδοσία που ακολούθησε σε βάρος της Κύπρου, συνιστούν διαρκή υπενθύμιση ότι οι εθνικές τραγωδίες ήταν αποτέλεσμα της διχόνοιας, μια διαχρονική πληγή του ελληνισμού που κατατρώει τις σάρκες του.

Αυτό είναι το δίδαγμα το οποίο οφείλουμε να αντλήσουμε αν δεν θέλουμε να δούμε την επανάληψη παρόμοιων εθνικών τραγωδιών. Με οδηγό, το πνεύμα της θυσίας των ηρώων της αντίστασης και της ελευθερίας, ας χαλυβδώσουμε, σήμερα τη θέληση και την αποφασιστικότητα μας για απελευθέρωση και επανένωση της πολύπαθης πατρίδας μας.

Αυτή είναι η ιστορική μας ευθύνη, έναντι των παιδιών μας και των επερχόμενων γενεών, την επιβίωση των οποίων στο τόπο των προγόνων τους, οφείλουμε να διασφαλίσουμε.

 

21 Απριλίου, 2020