Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζει την έναρξη της συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών του πακέτου νομοσχεδίων που κατάθεσε η κυβέρνηση, και το οποίο αφορά στον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης στην Κύπρο

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, η οποία όπως έχει εξελιχθεί και μετασχηματιστεί η κοινωνία μας, αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.

Ευελπιστούμε πως μέσα στα πλαίσια συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, θα ληφθούν υπόψη και μερικές από τις ακόλουθες εισηγήσεις/προτάσεις μας:

  • Ειδικότερα στον τομέα της ταχείας απονομής της Δικαιοσύνης είναι επιβεβλημένη η δημιουργία Ειδικών Δικαστηρίων που θα έχουν ευθύνη εκδίκασης των υποθέσεων με κλίμακα κάτω των ΔΕΚΑ χιλιάδων με συνοπτικές ακροαματικές διαδικασίες.
  • Σε υποθέσεις Τραπεζικής φύσεως οιασδήποτε μορφής να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή της Κεντρικής Τράπεζας είτε υπό το καθεστώς του Ειδικού Συμβούλου του δικαστηρίου είτε ακόμα και ως τριτοδιαδίκου της ΚΤ. Με τον τρόπο αυτό, η εκδίκαση των υποθέσεων και ακριβοδίκαιη θα είναι και η εμπιστοσύνη της Κοινωνίας προς την Δικαιοσύνη θα επανέλθει.
  • Η μείωση των χαρτοσήμων είναι απόλυτα επιβεβλημένη, αφού αποτελούν τροχοπέδη για τον πολίτη να διεκδικήσει τα δίκαια του.
  • Στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου απαιτείται ΑΜΕΣΗ υιοθέτηση απλουστευμένων διαδικασιών, κυρίως στα θέματα συναινετικού Διαζυγίου χωρίς ακρόαση ενώπιον κοινού. Είναι τόσο αναχρονιστικό το σύστημα που ισχύει που ουσιαστικά καταπατεί κάθε έννοια προσωπικών δεδομένων και καταντά διαδικασία χλευασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
  • Εισαγωγή νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογικής αναβάθμισης.
  • Ριζική αναμόρφωση θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και συνένωσή τους μαζί με τον Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο και τον Περί Δικαστηρίων Νόμο σε ένα κείμενο (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
  • Αποϋλοποίηση δικαστικών ενσήμων (χαρτόσημα/δικηγορόσημα).
  • Υποχρεωτική μαγνητοφώνηση των πρακτικών κάθε δίκης
  • Ίδρυση Δικαστικής Σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων δικαστών, στην οποία θα φοιτούν όσοι επέτυχαν στον Παγκύπριο Διαγωνισμό, με κατευθύνσεις Αστικό, Ποινικό και Διοικητικό Δίκαιο. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση συνεχούς επιμόρφωσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων Δικαστών ανά περιόδους. Οι αξιολογήσεις να είναι υποχρεωτικές και να λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις για προαγωγές δικαστών, αλλά και κατά τις κρίσεις καταλληλότητας.
  • Αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγορικής Δεοντολογίας.

Οι φορείς που εμπλέκονται στη τελική διαμόρφωση των κειμένων – Κυβέρνηση, Βουλή Γενική Εισαγγελία κα. – για να επιτύχουν τον στόχο εκσυγχρονισμού του τομέα της Δικαιοσύνης στον απόλυτο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να έχουν κατά νου μόνο ένα δεδομένο: Πως η δικαιοσύνη που απονέμεται καθυστερημένα, δεν είναι δικαιοσύνη, γι’ αυτό και θεωρούμε πως η μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει τάχιστα.

 

16 Οκτωβρίου, 2019