Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η διοικητική οργάνωση του κράτους και η διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αφορά μόνο σε ασκήσεις επί χάρτου, σε δηλώσεις και σε ανακοινώσεις, αλλά βασικό ζητούμενο θα πρέπει να έχει η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου σχήματος, το οποίο θα διευκολύνει και θα απλουστεύει τη ζωή των πολιτών, καθώς, επίσης θα αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με όσο το δυνατό μειωμένο κόστος.

Γι’ αυτό και ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ χαιρετίζουμε την προσπάθεια τόσο του Υπουργού Εσωτερικών όσο και των εμπλεκόμενων φορέων για την προώθηση της μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε πως η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και μπορεί να αποτελέσει τη βάση της προωθούμενης μεταρρύθμισης.

Θεωρούμε, ωστόσο, πως προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία κρίνουμε πως θα έπρεπε και αυτά να απασχολήσουν το δημόσιο διάλογο. Πρωτίστως αναφέρουμε πως η συζήτηση δεν έπρεπε να επικεντρώνεται στη μείωση των Δήμων, αλλά στις νέες εξουσίες και δυνατότητες που θα πρέπει να έχουν.

Κριτήριο για τις αλλαγές θα πρέπει να είναι το καλό των δημοτών και όχι η εξυπηρέτηση της ατζέντας των κομματικών ηγεσιών. Βασικό ζητούμενο θα έπρεπε να είναι το πώς οι Δήμοι μπορούν να εξελιχθούν σε πραγματικές «τοπικές κυβερνήσεις» στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να συμβάλει στην αποκέντρωση του κράτους, στην δυνατότητα της διοίκησης να επεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά στα προβλήματα των πολιτών, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, τροχαίας και πρασίνου, αλλά και στην ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων των δημοτών των ευάλωτων ομάδων.

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ πιστεύουμε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει κομβικό και κεντρικό ρόλο στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων μπορεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για να πετύχει η προωθούμενη μεταρρύθμιση, θα μας ενδιέφερε, όμως, μέσα από τις προτεινόμενες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παρέχεται η δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να προσφέρουν, μεταξύ άλλων και σημαντικές κοινωφελείς υπηρεσίες, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο το θεσμό της οικογένειας και καταπολεμώντας, παράλληλα, την κοινωνική απομόνωση, την αποξένωση και τον μαρασμό.

Αποτελεί κανόνα πως για να επιτύχει μια μεταρρύθμιση, ειδικά μια σημαντική μεταρρύθμιση, όπως είναι αυτή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται και η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Η προηγούμενη εμπειρία μεταρρυθμιστικών προσπαθειών έχει αποδείξει ότι οι προσπάθειες που επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω, χωρίς την εμπλοκή των ίδιων των ενδιαφερομένων, έχουν περιορισμένες προοπτικές επιτυχίας. Θέλουμε να ελπίζουμε πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια περαιτέρω διαβουλεύσεων, μέσω των οποίων θα υιοθετηθούν εκείνες οι αλλαγές που θα συμβάλουν δημιουργικά στον πραγματικό εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι χρέος και ευθύνη όλων να παραμερίσουμε τις όποιες σκοπιμότητες και να επικεντρωθούμε στο βασικό ζητούμενο, που είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Τέλος, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θα συμβάλει στο μέτρο του δυνατού με εισηγήσεις και προτάσεις για την επιτυχή και αποτελεσματική ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής μεταρρύθμισης.

2 Δεκεμβρίου, 2019